7 formaliteiten die je dient te vervullen om te starten als zelfstandige.

2021-03-08 14:27

Start je als ondernemer? Dan dien je een aantal zaken in orde brengen, zowel bij een hoofd- als bijberoep. Vergunningen, rekeningen en je btw-status zijn slechts enkele voorbeelden. Wij geven je graag een concreet overzicht.


1. Concretiseer jouw idee en geef je bedrijf een naam

Beschrijf nauwkeurig:

 • Hoe zal je geld verdienen met jouw zaak?
 • Wat wil je verkopen, aan welke klanten, waarom en hoe, welke winst wil je behalen?
 • Zal jouw aanbod inspelen op de noden van de klanten?
 • Hoe ga je je onderscheiden (door het aanbod, door de manier waarop je het gebruikt, door de middelen die je inzet of door jouw commerciële strategie)?
 • Aan de hand van het businessplan kan je bepalen:
 • Welke competenties en vaardigheden je nodig hebt
 • Welke materialen, financiële middelen en werknemers je nodig hebt
 • Wat de reikwijdte van de markstudie moet zijn
 • Hoe jouw commerciële strategie in elkaar zal zitten
 • Hoe je jouw productie, logistiek en beheer het best organiseer

Maak daarnaast ook een ondernemingsplan, mét financieel plan, op en laat je indien nodig begeleiden.


2. Organiseer de financiering van jouw bedrijf

Maak een financieel plan op. Je financieel plan is het financiële luik van je algemeen businessplan.

Start je een vennootschap met een aansprakelijkheidsbeperking (NV, BV, CV, …) dan is een financieel plan verplicht (voor vennootschapsvormen zonder aansprakelijkheidsbeperkingen (VOF, CommV) bestaat die verplichting niet). Dat plan laat toe te oordelen of er voldoende middelen zijn om de verbintenissen na te komen die je aangaat voor de eerste twee jaar.

Stel, je business faalt binnen de 3 jaar, dan onderzoekt de rechtbank in je financieel plan of je wel voldoende vermogen had voorzien. Je kan op basis daarvan al dan niet aansprakelijk worden gesteld.

Een financieel expert ondersteunt en adviseert jou bij het opmaken van het financieel plan.

Zorg voor voldoende startkapitaal

Je kunt het startkapitaal van jouw zaak op verschillende manieren bijeenbrengen, naargelang de aard van de activiteit en de omvang van jouw bedrijf :

 • Met eigen middelen werken (door je spaargeld te investeren)
 • Een beroep doen op crowdfunding
 • Subsidies verkrijgen
 • Investeerders aantrekken
 • Een niet-bancaire lening en/of een schuld op middellange (2-7 jaar) of lange (7-15 jaar) termijn aangaat

Ga ten rade bij een boekhouder

Om een goed beeld te krijgen van de financiële en boekhoudkundige aspecten van jouw toekomstige zaak, ga je best ten rade bij een boekhouder of accountant.

Open een aparte bankrekening

Kies de bank die bij je past en open een rekening op naam van je bedrijf. Zorg er ook voor dat je rekeningnummer duidelijk vermeld staat op je uitgaande facturen.

 

3. Kies het passend zelfstandig statuut

Kies het statuut dat bij jou past:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Gelijkstelling met bijberoep
 • Kies een juridisch statuut

Je kunt jouw zelfstandige activiteit op 2 manieren uitvoeren: als Natuurlijk persoon of als Rechtspersoon

Vraag indien nodig de nodige licenties en vergunningen aan

Om bepaalde beroepsactiviteiten uit te oefenen als zelfstandige (tegelzetter, restauranthouder, brood- en banketbakker…) moet je toegang tot het beroep krijgen. Een ondernemingsloket kan de nodige vergunningen voor jou aanvragen.

Naargelang de activiteit en de kenmerken van uw zaak ben je daarnaast ook verplicht om je te laten registreren of specifieke vergunningen aan te vragen (bijvoorbeeld: milieuvergunning, exportvergunning, toelating voor de productie en verdeling van voedingsmiddelen).


4. Schrijf de onderneming in

Vraag een ondernemingsnummer aan

Als startend ondernemer ben je verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer aan te vragen. Dit geldt voor handelaars, handelsvennootschappen en vrije beroepen. Je kunt een ondernemingsnummer aanvragen via een erkend ondernemingsloket.

Activeer het btw-nummer

Nadat jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, dien je een btw-identificatie aan te vragen. Dat btw-nummer is nodig om te kunnen factureren.

Een onderneming moet nagaan of de geleverde diensten of goederen al dan niet in het btw-wetboek omschreven staan en je onderneming bijgevolg al dan niet btw-plichtig bent. Ook dat kan bij een ondernemingsloket.


5. Breng de sociale zekerheid in orde

Breng de kinderbijslag in orde (indien je kinderen hebt)

Sluit je indien nodig aan b? een kinderb?slagfonds. Hun diensten vormen de band tussen de werkgever, de families en de staat terwijl ze zich voortdurend aanpassen aan de sociale, juridische en technologische veranderingen.

Sluit je aan bij een ziekenfonds

Als zelfstandige in hoofd- én bijberoep, moet je je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit fonds int de sociale bijdragen die je moet betalen en zorgt ervoor dat de uitkeringen correct gebeuren.

Faillissementsverzekering

Een faillissementsverzekering zorgt ervoor dat je, indien jouw bedrijf failliet gaat, het recht op kinderbijslag en ziekteverzekering 12 maanden lang vrijwaart en een maandelijkse uitkering ontvangt.

Vennootschapsbijdrage

Is jouw bedrijf een bedrijf met rechtspersoonlijkheid en met winstoogmerk, fiscaal gedomicilieerd in België? Dan moet het zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen. In tegenstelling tot de sociale bijdragen geeft deze vennootschapsbijdrage geen rechten. Het is een forfaitair bedrag dat bedoeld is om het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen te financieren.

Je betaalt de vennootschapsbijdrage ten laatste vóór het einde van de derde maand na het oprichten van jouw bedrijf, en daarna elk jaar vóór 1 juli. Het forfaitair bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt bepaald op basis van het balanstotaal van het voorlaatste boekjaar.


6. Sluit de nodige verzekeringen af

Start je een bedrijf? Dan moet je jezelf goed indekken. Dat kan met de juiste verzekeringen. Hieronder vind je enkele voorbeelden, die je best zelf aanvult naargelang de noden en specificaties van jouw bedrijf.

Verzeker jouw verantwoordelijkheden

 • De verzekering objectieve aansprakelijkheid «Brand of ontploffing»
 • De verzekering «burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating»
 • De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid «na levering»
 • De verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid
 • De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • Verzekering tegen cyberrisico’s

Verzeker je werknemers

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor jouw personeel af te sluiten. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Verzeker je goederen

 • De brandverzekering
 • De diefstalverzekering
 • Verzekering Vervoerd materieel en koopwaar
 • Verzekering van elektronische en computerinstallaties

7. Breng je pensioen in orde

Vergeet niet te denken aan later: start met pensioensparen. Als zelfstandige ben je namelijk volledig verantwoordelijk voor je eigen pensioen, daarom start je best ook meteen met pensioensparen. Ook hier heb je verschillende opties:

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 • De voordelen van een VAPZ
 • Je trekt de bijdragen voor de VAPZ integraal af als beroepskost. Zo betaal je minder personenbelastingen.
 • Jouw netto belastbaar inkomen daalt, zodat je ook minder sociale bijdragen betaalt.
 • Zo verdient u meteen tot 65% van uw VAPZ-bijdragen terug.
 • Jouw bijdragen in uw VAPZ leveren jou een gewaarborgd rendement op.
 • Je kunt via je VAPZ investeren in vastgoed.
 • Een grotere sociale dekking met het sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (sociaal VAPZ)

Als je een aanvullend pensioen opbouwt via een sociaal VAPZ (sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen), dan kies je voor een maximum aan bescherming en fiscale voordelen. Er wordt gesproken over een ‘sociaal’ VAPZ, omdat 10% van je gestorte bijdragen automatisch naar een solidariteitsfonds gaan. Hierdoor genieten jij en je nabestaanden extra financiële bescherming bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en ouderschap.

RIZIV

Indien je geconventioneerd bent, kan je als zorgverlener (geneesheer, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist) of zelfstandige verpleegkundige jaarlijks een RIZIV-bijdrage genieten. Je kunt met deze bijdrage een aantrekkelijk aanvullend pensioen opbouwen, al dan niet aangevuld met een aanvullende verzekering bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid.


Auteur: Johan Houbart, zaakvoerder van Ebucon en expert voor strategisch en commercieel advies

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.