ALGEMENE VOORWAARDEN

Copyright © 2019 Ebucon bvba – KMPO Adviescentrum is een initiatief van en eigendom van Ebucon bvba – Dorpsstraat 163a 8340 Sijsele-Damme – BE0543 993 816 – info@ebucon.be

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Ebucon bvba via www.kmoadviescentrum.be

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Ebucon bvba via www.kmoadviescentrum.be

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Ebucon bvba. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De meest recente versie is te raadplegen op www.kmoadviescentrum.be of op eenvoudig verzoek via mail naar info@ebucon.be per mail te verkrijgen.

Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Ebucon bvba-website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.

Artikel 2. Prijzen en overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt pas tot stand na het plaatsen en betalen van een bestelling via www.kmoadviescentrum.be.

2.2 Alle online vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

2.3 Prijzen kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen, en prijswijzigingen worden enkel en uitsluitend kenbaar gemaakt via de website www.kmoadviescentrum.be.

2.4 Aangekochte credits blijven twee jaar geldig vanaf de datum van aankoop en betaling, en worden niet teruggestort.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen toepassen of handelingen stellen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Ebucon bvba en/of klanten van Ebucon bvba hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ebucon bvba niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

Illegale activiteiten - Als Ebucon bvba illegale praktijken praktijken vaststelt, zal het overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Auteursrechtelijk beschermd materiaal - Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Ebucon bvba, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij de zelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door Ebucon bvba ontwikkelde website plaatst of aan Ebucon bvba aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).

Spam – UCE (Unsolicited Commerce Email) - Spamming – het verzenden van massa e-mail via een Ebucon bvba server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een Ebucon bvba server is ten strengste verboden.

Klanten zijn eveneens strafbaar als massa e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op Ebucon bvba servers.

Bij vaststelling van activiteiten ingaand tegen deze regels zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van Ebucon bvba als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

• Gebruik te maken van de Ebucon bvba servers voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen.

• Denial-of-service attacks te lanceren op Ebucon bvba servers of gebruik te maken van Ebucon bvba servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers.

• Software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, ...

Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging.

Ebucon bvba bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen.

• Poortscans te lanceren op Ebucon bvba servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Ebucon bvba zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server.

• De diensten te gebruiken om e-mail adreslijsten aan te leggen met als doel het verzenden van massa e-mails.

• De diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Ebucon bvba

Klachten en overtredingen - Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Ebucon bvba zal bij een vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende acties:

• De dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten

• De dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen

• Additionele kosten en boetes aanrekenen

• De betreffende inhoud verwijderen

• Alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

3.2. Specifieke diensten

Voor de hierna vermelde diensten garandeert Ebucon bvba een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Ebucon bvba vallen.

Hosting/e-mail/ beveiliging – Ebucon bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Ebucon bvba voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

3.3 Gemaakte afspraken kunnen tot 5 dagen vóór de aanvang van het afspraakmoment online geannuleerd worden. Na deze termijn kunnen annuleringen en/of wijzigingen aangevraagd worden per e-mail naar johan@kmoadviescentrum.be . Ebucion bvba houdt zich het recht voor om de gevraagde wijzigingen of annuleringen te weigeren, en dit zonder teruggave van de besteedde credits voor deze respectievelijke afspraak.

3.4 De klant is beschikbaar via het gekozen kanaal ten laatste 5 minuten vóór aanvang van het afspraakmoment.

3.6 Afspraakmomenten die niet kunnen doorgaan en/of niet tijdig kunnen starten vanwege technische problemen of een niet tijdige beschikbaarheid langs de zijde van de klant worden beschouwd als voldaan en niet gecompenseerd. Voorbeelden van technische problemen zijn een te zwakke internetverbinding (voor streaming), telefonisch onbereikbaar zijn (voor telefonische afspraken) , geluidsoverlast, niet of slecht functioneren van pc, telefoon, camera, luidspreker.

Artikel 4. Betalings- en facturatiemodaliteiten

Diensten: Afspraakmomenten kunnen online enkel betaald worden met credits.

Credits- Credits kunnen enkel en uitsluitend online besteld en betaald worden. Voor dit laatste maakt Ebucon bvba gebruik van de online betaaldiensten van www.stripe.com , en Ebucon bvba is niet aansprakelijk voor de correcte werking en dataprotectie van Stripe.

Termijn van betaling - bij aankoop van credits wordt onmiddellijk betaald via www.stripe.com .

Facturatie - na ontvangst van de betaling bezorgt Ebucon bvba een factuur aan de klant, per e-mail.

Artikel 5. Privacy

Ebucon bvba verwijst naar haar privacyverklaring op haar website www.kmoadviescentrum.be/privacy, die integraal van toepassing is.

Artikel 6. Overige bepalingen

6.1. Aansprakelijkheid

Ebucon bvba is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Ebucon bvba blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Ebucon bvba voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Ebucon bvba geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Ebucon bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Ebucon bvba ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor informatie die door Ebucon bvba zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers (bv. via CMS).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Ebucon bvba is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Ebucon bvba biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze on line te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Ebucon bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Ebucon bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Ebucon bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Ebucon bvba de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Ebucon bvba en de eigenaars van deze sites.

6.2. Bewijs - Zowel Ebucon bvba als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

6.3. Klachten - Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Ebucon bvba Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.4. Toepasselijkheid - Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Ebucon bvba en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ebucon bvba

5.5. Bewijs en toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent bevoegd.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.